Billede fra en stor arbejdsmiljøkonference.
Deltagerne sidder med ryggen til kameraet. Nogle er i uniform. I baggrunden ses et lærred med en powerpointpræsentation, hvor der står handlepligt.

Arbejdsmiljøkonferencen i maj 2023, hvor ministerområdets arbejdsmiljøorganisationer og de militærfaglige organisationer var samlet. Foto: Michael Aagaard Jensen, Aagaard Medier.

Hovedrapporten og resultaterne for de enkelte styrelser, kommandoer og værn kan ses nedenfor.

Under rapporterne er desuden en kort opsummering af det samlede resultat inkl. benchmark samt en beskrivelse af metode og design.

Spørgsmål til de enkelte resultater rettes til respektive styrelses pressekontakt. Spørgsmål til undersøgelsens metode, design osv. kan rettes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hovedrapport og delrapporter

Rapport for Beredskabsstyrelsen

 

Du finder pressekontakt for Beredskabsstyrelsen på brs.dk/da/kontakt.

Rapport for departementet

 

Find pressekontakt på fmn.dk/da/kontakt.

Rapport for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

 

Find pressekontakt på fmi.dk/da/kontakt

Rapport for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

 

Find pressekontakt under menupunktet 'Kontakt' på denne side.

Rapport for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

 

Find pressekontakt på ejendomsstyrelsen.dk/da/kontakt

Rapport for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

 

Find pressekontakt på regnskabsstyrelsen.dk/da/kontakt

I fjerde kvartal af 2023 gennemfører vi APV og KKA-undersøgelse for frivillige i Beredskabsstyrelsen samt en særlig undersøgelse af krænkende adfærd hos værnepligtige, der omfatter spørgsmål om kønskrænkende adfærd, mobning, vold og diskrimination.

Resultaterne fra disse undersøgelser forventes klar i februar 2024.

Der vil også blive gennemført APV og KKA-undersøgelse for frivillige i Hjemmeværnet i første halvår af 2024.


Metode

Det er tredje gang, at vi gennemfører en undersøgelse om kønskrænkende adfærd på Forsvarsministeriets område.

Denne gang tager undersøgelsen udgangspunkt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) spørgeskemaundersøgelse om kønskrænkende adfærd. KVINFO og Kvindelige Veteraner har været inddraget i tilrettelæggelsen af undersøgelsen og har bl.a. bidraget med to supplerende spørgsmål til NFA’s spørgeramme.

Resultaterne fra undersøgelsen kan sammenlignes (benchmarkes) med NFA’s nationale tal om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark.

Undersøgelsen af kønskrænkende adfærd blev gennemført i perioden 15. april til 11. juli 2023 for fastansatte på Forsvarsministeriets område.

Undersøgelsen bygger på anonyme besvarelser, og der er kun udarbejdet rapporter for områder, hvor det er muligt at opretholde fuld anonymitet.

 

Det samlede resultat for hele ministerområdet

Besvarelsesprocenten for den samlede undersøgelse på Forsvarsministeriets område ligger på 64,1%.

Undersøgelsen viser, at 10,7% af de medarbejdere, der har svaret på undersøgelsen, har oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane inden for de seneste 12 måneder.

Opgjort på køn, har 20,3% af de kvindelige respondenter og 7,7% af de mandlige respondenter oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Blandt personer, der identificerer sig som andet end kvinde eller mand, har 12,5% oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

Forekomsten af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane aftager med stigende alder.

Underkategorier

Kigger man på underkategorierne til ’uønsket seksuel opmærksomhed og chikane’ har 8,0% af respondenterne svaret, at de har oplevet mindst én hændelse af kønskrænkende adfærd, 6,9% har oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed, mens 0,7% svarer, at de har oplevet seksuel tvang og bestikkelse (herunder om ’nogen har taget på dig mod din vilje’).

Den hyppigst forekommende hændelse er, at man har oplevet, at der er talt nedsættende om kvinder/mænd (6,6%), mens de næsthyppigste hændelser er seksuelle kommentarer (2,8%) og at skulle overpræstere på grund af køn (2,8%).

Benchmark

Den totale andel af respondenter, der har svaret, at de har været udsat for mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane (10,7%) er lavere end det nationale benchmark (22,2%). Dette gælder både for undergruppen af kvindelige respondenter (20,3% mod nationalt benchmark på 26,4%) og for undergruppen af mandlige respondenter (7,7% mod nationalt benchmark på 18,3%).  

Det samlede resultat af KKA-undersøgelsen for hele ministerområdet ligger således under (bedre end) NFA’s nationale benchmark. Dette billede rummer dog også lokale forskelle og myndigheder, der ligger over (dårligere end) det nationale benchmark.