En flok soldater tager en pause i forbindelse med en øvelse på en strand.

Foto: Niels Porsbøl

Formålet med undersøgelsen er at afdække rekrutteringspotentialet til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. Indsigterne fra undersøgelsen bidrager til kvalificering af den fremtidige indsats over for målgruppen i regi af en ny HR-politik og ny strategi for diversitet, inklusion og lige muligheder.

Helt overordnet viser resultaterne fra undersøgelsen, at der er et uindfriet rekrutteringspotentiale blandt unge med ikke-vestlig baggrund til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser.

Unge med ikke-vestlig baggrund har grundlæggende en positiv opfattelse af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen og er åbne overfor at uddanne sig og arbejde i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Undersøgelsen afdækker også en række barrierer og udfordringer knyttet til blandt andet bekymring for udsendelse i international mission og begrænset identifikation med Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Indsigterne fra målgruppeundersøgelsen indgår, sammen med indsigter fra andre undersøgelser, i det fortsatte arbejde med at styrke Forsvarets og Beredskabsstyrelsens position som arbejdsplads og uddannelsesinstitution i hele den unge målgruppe.

Rekrutteringspotentialet blandt unge med ikke-vestlig baggrund er stort

I dag udgør unge med ikke-vestlig baggrund i alderen 15-25 år ca. 11 % af den samlede ungdomsbefolkning. Til sammenligning udgør personer i alle aldersgrupper med ikke-vestlig baggrund ca. 1 % ud af det samlede antal personer, som er tilknyttet Forsvarsministeriets område.

Unge med ikke-vestlig baggrund ser i høj grad Forsvaret og Beredskabsstyrelsen som en mulig karrierevej. Hele 53 % af de adspurgte svarer, at de har en positiv/meget positiv opfattelse af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, mens kun 6 % har en negativ/meget negativ opfattelse.

Samlet set svarer 14 % i målgruppen, at det er sandsynligt/meget sandsynligt, at de vil tage en uddannelse i Forsvaret eller ved Beredskabsstyrelsen. Det er således en markant del af målgruppen, der helt konkret overvejer at uddanne sig inden for Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen.

At Forsvaret og Beredskabsstyrelsen er en relevant uddannelsesvej for en stor del af målgruppen, ses også afspejlet i, at mange respondenter svarer, at de på et tidspunkt har overvejet værnepligtsuddannelsen. Hele 30 % angiver, at de er overvejende enige/helt enige i, at de har overvejet værnepligtsuddannelsen, og hele 31 %, at de er enige i, at de har overvejet en uddannelse inden for Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Der er et stort potentiale i at kvalificere målgruppens kendskab til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen

Skal rekrutteringspotentialet indfries peger undersøgelsen på, at målgruppens kendskab til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen skal styrkes og kvalificeres. Det konkrete kendskab til uddannelses- og karrieremuligheder i Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen ligger lavt. Kun 9 % svarer, at de har stor viden/meget stor viden om uddannelsesmulighederne i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, og kun 9 % svarer, at de har stor viden/ meget stor viden om job og karrieremulighederne i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Den viden målgruppen har, stammer primært fra familie, venner eller bekendte, deltagelse i Forsvarets Dag eller fra erhvervspraktik i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

 

Målgruppens opfattelse af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen

Målgruppen for undersøgelsen forbinder Forsvaret og Beredskabsstyrelsen med fællesskab, udsigten til spændende og anderledes opgaver, muligheden for en høj grad af fysisk aktivitet og så forbinder de Forsvaret og Beredskabsstyrelsen positivt med ord som disciplin og ansvar. De unge er dog bekymrede for, om de kan klare de fysiske krav, og om det er muligt at prioritere fritids- og familieliv samtidig med en karriere i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. De unge med ikke-vestlig baggrund opfattelse og forventning til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen afviger således ikke fra etnisk danske unge.

Internationale missioner og begrænset identifikation med Forsvaret og Beredskabsstyrelsen udgør en barriere for målgruppen

Udsendelse i international mission kan være en barriere for en del unge med ikke-vestlig baggrund grundet deres kulturelle eller religiøse baggrund. De unge med ikke-vestlig baggrund er ambivalente i forhold til evt. at skulle udsendes til lande med samme kulturelle eller religiøse tilhørsforhold som dem selv. Derudover peger undersøgelsen også på, at unge med ikke-vestlig baggrund associerer Forsvaret og Beredskabsstyrelsen med ’danskhed’. Da flere af de adspurgte har et stort ønske om at blive anerkendt som netop danske, kan det godt virke som en slags motivationsfaktor for dem. På den anden side kan det virke som en barriere for de unge, der ikke helt oplever sig selv som ’danske nok’.

Undersøgelsen peger desuden på, at målgruppen har et særligt stort behov for spejling, fx i rollemodeller, og at der mangler viden om mulighederne for unge med udenlandsk statsborgerskab i målgruppen.

 

Om undersøgelsen

Målgruppeundersøgelsen er gennemført som en forskningsundersøgelse. Den er baseret på et repræsentativt registerudtræk fra CPR-registeret blandt 17-25 årige. Der er gennemført 2383 kvantitative interviews. Derudover er der gennemført 22 dybdeinterviews med respondenter i alderen 17-25 år.