[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har opnået enighed ved overenskomstforhandlingerne 2015 om nye aftaler, der træder i kraft 1. april 2015. Hovedpunkterne i aftalerne er følgende:


Overenskomstansatte officerer
Overenskomstansatte kadetter får fremadrettet omlagt 3% af deres basisløn til pension.
For kadetter, der ansættes efter den 1. april 2015, vil basislønnen derfor blive ændret fra kr. 259.511 til kr. 251.952 (niveau marts 2012).
For kadetter, ansat i perioden 1. juni 2014 – 31. marts 2015, er overgang frivilligt.

Officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen bliver ikke berørt af denne aftale.


Tjenestemandsansatte officerer
Det er aftalt at ændre tillægsaftalen. Aftale af 19. september 2007 mellem Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarsministeriets departement, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om tillægsdannelse på det militære lederniveau erstattes derfor af en revideret aftale.  

Fremover følges reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, med de tilføjelser og fravigelser, der følger af den nye tillægsaftale.
Det betyder, at der kan indgås aftaler om personlige kvalifikations- og funktionstillæg for samtlige tjenestemandsansatte officerer, idet den nye aftale også omfatter piloter samt officerer, der oppebærer Sirius-tillæg.
                                                                                                                                                                                          
Nye kvalifikations- og funktionstillæg er som udgangspunkt varige med mindre andet aftales.

De grupper, der i dag får et officerstillæg, vil også fremover få tillægget. Piloter samt officerer, der oppebærer Sirius-tillæg, vil fortsat ikke få officerstillægget.

Der er mellem parterne aftalt en overgangsordning. Denne vil snarest blive beskrevet nærmere på HR-portalen.

Der er desuden opnået enighed om et uddannelsestillæg, der ydes som satser knyttet op på løngrupperne (ikke ved gennemgang af en bestemt defineret uddannelse). Officerer kan alene oppebære ét uddannelsestillæg (enten det nuværende eller det fremtidige). Der er ikke ændret på tillæggenes størrelse.