[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Arbejdet med opdatering og revidering af aftalegrundlaget for både overenskomstansatte og tjenestemandsansatte officerer i den militære ledergruppe, som følge af OK 15-forhandlingerne, er nu tilendebragt i samarbejde med HOD:

  • Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ansættelse af officerer på overenskomstvilkår.
  • Protokollat 1 om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte officerer.
  • Aftale om tillægsdannelse for tjenestemandsansatte officerer med tilhørende bilag udvisende fortsat gældende aftaler, samt enighedspapir vedr. nyt uddannelsestillæg.
  • Forståelsespapir vedr. tillægsdannelse for tjenestemandsansatte officerer.

 

De væsentligste ændringer i det nye aftalegrundlag er:

Arbejdsmarkedspension til kadetter på grundlæggende officersuddannelse. Dette har resulteret i en revidering af overenskomstgrundlaget for de overenskomstansatte officerer.

Individuelle kvalifikationstillæg er i udgangspunktet varige i modsætning til tidligere, hvor det typisk var for en 3-årig periode. Individuelle kvalifikationstillæg er i udgangspunktet pensionsgivende, hvilket vil sige, at man forhandler det beløb, der skal på lønsedlen, hvortil kommer pensionsbidraget. (Det kan efter den ansattes ønske så aftales ikke-pensionsgivende).

Der kan også aftales individuelle funktionstillæg efter samme principper som for individuelle kvalifikationstillæg.

Ændringerne udmøntes gennem en ny tillægsaftale til afløsning af tillægsaftalen af 19. september 2007.

Uddannelsestillægget er nu knyttet til stillingen. Ved midlertidig funktion i højere stilling får man nu også pension af uddannelsestillægget.

I forbindelse med arbejdet fandt parterne det hensigtsmæssigt at beskrive ændringerne og overgangsordninger mere uddybende i et enighedspapir.

FPS forventer at gennemføre et antal orienterende møder sidst i november i Jylland og på Sjælland.