[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Efter seks ugers overenskomstforhandlinger i Forligsinstitutionen lykkede det d. 28. april at blive enige om de overordnede rammer for fornyelse af statens centrale overenskomster. Umiddelbart efter, at det overordnede forlig var indgået, gik Forsvarsministeriets Personalestyrelse til forhandlingsbordet med de faglige organisationer, som repræsenterer bl.a. de militære medarbejdere samt en række civile grupper.

Disse forhandlinger er nu også afsluttet. De forhandlingsresultater, der er relevante for Forsvarsministeriets område, har været til urafstemning hos de enkelte faglige organisationer, som alle har stemt ja.

Sådan er det gået med aftalerne på Forsvarsministeriets område
På det militære område blev Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark (HOD) bl.a. enige om nye arbejdstidsregler for officerer samt at tjenestemændenes officerstillæg skal forhøjes. For stampersonelgruppen (CS) endte overenskomstforhandlingerne bl.a. med pensionsforhøjelser for alle grupper. Forhandlingerne med Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) endte uden et forhandlingsresultat. Der kunne ikke opnås enighed med HKKF om fordeling af de afsatte puljemidler; derfor udmøntes puljemidlerne i stedet som forbedring af basislønnen for konstabler og korporaler m.fl. i hæren.

På det civile område er de afsatte puljemidler for hovedparten af organisationsaftalerne anvendt til at give et løft i basislønnen.

I faktaboksene kan du læse mere om resultaterne af de enkelte aftaler.
Du kan se en uddybning af resultaterne af de enkelte aftaler på siden her.

 OK18-resultaterne for militære og civile overenskomster

Hovedorganisationen af officerer i Danmark (HOD)
 • Aftale om ansættelsesgrundlag for løjtnanter
 • Ophør af rådighedsforpligtelse
 • Årsnorm for alle officerer
 • Forhøjelse af officerstillægget til tjenestemændene med 15,5 pct.
 • Periodeprojekt vedr. nationale og internationale operationer med særligt fokus på INTOPS

Centralforeningen for stampersonel (CS)
 • Pensionsforbedringer i Forsvaret
 • Pensionsforbedringer i Beredskabsstyrelsen
 • Basisløn for konstabler og korporaler ansat før 1. april 2015
 • Analyseprojekter i overenskomstperioden


Hærens konstabel- og korporalforening (HKKF)

 • Midlerne til forbedring af overenskomsten udmøntes som generelle lønstigninger.

Øvrige faglige organisationer
CS civil:
 • Lønløft af lavestlønnede
 • Basislønløft af kasernemestre 1

Dansk Sygeplejeråd:
 • Forhøjelse af ulempetillæg

Danske bioanalytikere:
 • Forhøjelse af ulempetillæg

Foreningen af danske redningsmænd:
 • Forøgelse af mindstebetalingen for timelønnede

Radiotelegrafistforeningen:
 • Løft af basislønnen

Radioekspedienter i Forsvaret:
 • Løft af basislønnen

Danske tandplejere:
 • Løft af basislønnen
Medicoteknikere med rådighedspligt:
 • Aftalen videreført uændret

Danske lægestuderende:
 • Aftalen videreført uændret

AC civil:
 • Aftalen videreført uændret